Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Informace pro pacienty : Astma a doping

Astma a doping 

Astma a doping

Prim. MUDr. Viktor Kašák, LERYMED spol. s r. o., Praha

Publikováno 3.12.2016

Asthma bronchiale (průduškové astma – dále astma) je jednou z nejčastějších chronických nemocí na světě. Výskyt astmatu se primárně nevyhýbá žádné věkové ani žádné zájmové skupině, včetně osob, pro které je sport způsobem života, hlavním koníčkem, a pro některé sportovce i zaměstnáním, neboť velká část vrcholových sportovců se sportem po určitou část svého života i živí. Vrcholoví sportovci trpí astmatem pětkrát častěji než ostatní populace. Intenzivní a hlavě vytrvalostní fyzická zátěž často způsobuje bronchokonstrikci (zúžení průdušek) a tím vyvolává astmatické potíže a někdy může být dokonce jediným faktorem vyvolávajícím zhoršení astmatu. Farmakoterapie astmatu vrcholových sportovců se řídí stejnými obecnými zásadami, má však svou specifickou dopingovou problematiku.

Nad čistotou dopingu bdí Světová antidopingová agentura (WADA – Word Anti-Doping Agency; www.wada-ama.org)), která byla založena v roce 1999 a sídlí v Lausanne, kde je i Sportovní arbitrážní soud (CAS). Sesterskou českou organizací WADA je Antidopingový výbor České republiky – ADV ČR (www.antidoping.cz), který byl rovněž založen v roce 1999 a který vydává Bulletin ADV ČR. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu je přijata a prováděna v souladu s odpovědností, která vyplývá pro národní antidopingové organizace ze Světového antidopingového kodexu (SAK) a je jedním z prostředků na podporu boje proti dopingu i v ČR. Světový antidopingový kodex, který byl přijat v roce 2003 v Kodani, vstoupil v platnost 1.1. 2004 jako součást Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu UNECSO (vyhlášený v ČR pod č. 46/2008 Sb. m.s.), a který je základním a univerzálním dokumentem z něhož vychází světový antidopingový program. Poslední aktualizace SAK byla přijata v r. 2015 a je platná od 1.1.2016.

Astma a fyzická námaha jsou v paradoxním vztahu. Fyzická námaha může u jedinců s astmatem vyvolávat bronchokonstrikci, ale na druhé straně je fyzická námaha v komplexní péči o astma obecně doporučována. Toto paradoxon je zvláště vyhroceno u sportovců s mnohaletým vytrvalostním tréninkem, který může způsobit poškození dýchacích cest s vývojem bronchiální hyperreaktivity (BHR) a astmatu a to u jedinců bez předchozí anamnézy astmatu. V těchto případech, lze považovat vytrvalostní trénink za noxu vyskytující se v pracovním prostředí.

Primární snahou lékařů astmatologů, kteří se starají o vrcholové sportovce s astmatem, je umožnit svým pacientům sportovat na vrcholové úrovni a v oblasti farmakoterapie podávat takové látky, které nejsou na Seznamu látek zakázaných, tj. nejsou považovány za doping, anebo medicínsky podpořit sportovce v získání terapeutické výjimky (TV). Proces získání TV má svá jasná pravidla resp. standardy (standard je platný od 1.1.2005), ale seznam zakázaných látek se rok od roku mění.

Na seznamu dopingových látek, který je platný od 1.1.2016, jsou nadále zakázány všechny látky typu beta2-agonistů (léky rozšiřující průdušky). Z této farmakologické skupiny je však povoleno inhalační užívání léků obsahujících salbutamol, salmeterol a formoterol v terapeutických dávkách. Salmeterol a formoterol je možno užívat i ve fixních kombinacích s inhalačními kortikosteroidy (IKS). Pro salbutamol je za terapeutickou dávku povoleno maximálně 1600 μg za 24 hodin (1 odměřená dávka salbutamolu v aerosolovém dávkovači obsahuje 100 μg). Pro formoterol, je povolena maximální dávka 54 μg (1 odměřená dávka formoterolu obsahuje 6 μg nebo 12 μg). Močové limity platí pro salbutamol a formoterol (koncentrace pro salbutamol vyšší než 1000 ng/ml a koncentrace pro formoterol vyšší než 40 ng/ml jsou považovány za pozitivní antidopingový nález). Močový limit pro salmeterol nebyl dosud stanoven, ale dále pokračují výzkumy na stanovení prahové hodnoty pro salmeterol i pro ostatní beta2-agonisty. IKS jsou již několik let povoleny, rovněž tak intranazální kortikosteroidy (aplikace do nosu), antileukotrieny nebyly nikdy zakázány, rovněž tak nebyla nikdy zakázána inhalační anticholinergika. Nadále jsou zakázány systémové kortikosteroidy (SKS – léky podané v injekční či tabletové formě). Pokud je však třeba použít SKS v krátkodobé kúře při léčbě exacerbace (vzplanutí) astmatu v době mimo soutěžní období (minimálně 4-5 dní před soutěží), je to možné, ale pak je nutno, co nejrychleji požádat o TV.

Diagnóza astmatu musí však být objektivizována, tj. je vyžadován spirometrický průkaz reverzibilní (vratné) obstrukce (bronchodilatační test – BDT) nebo průkaz bronchiální hyperreaktivity (BHR) bronchokonstrikčním testem (BKT).

Pro samotné sportovce, kteří mají povolenou TV, to znamená automatické zapojení do monitorovacího systému ADAM (Anti-Doping Administration and Management System), a pro mnohé z nich i periodické čtvrtletní prospektivní oznámení místa pobytu (tzv. whereabouts) pro umožnění soutěžních i mimosoutěžních antidopingových kontrol. Při všech antidopingových kontrolách, při kterých je za jasně stanovených pravidel dopingovým komisařem odebírán vzorek A a vzorek B biologického materiálu (moč), je nutno respektovat všechna explicitně stanovena práva sportovce. Analýzu vzorků z dopingové kontroly provádí specializované laboratoře, akreditované WADA. O výsledku dopingové kontroly je po provedení analýzy sportovec písemně informován a po případném prokázání dopingu následují sankce udělované národními či mezinárodními sportovními organizacemi. Některé z dopingových afér končí až u Mezinárodního sportovního arbitrážního soudu.

Za posledních 13 let je zřetelný pozitivní vývoj v oblasti farmakoterapie astmatu ve vztahu k dopingové problematice resp. antidopingových orgánů k farmakoterapii astmatu. Osobně se problematice léčby vrcholových sportovců s astmatem věnuji již více než 15 roků. Pro své pacienty se mně vždy podařilo získat nebo prodloužit TV, i když to někdy znamenalo přímý střet s antidopingovými národními či mezinárodními orgány, ale žádný z mnou léčených sportovců astmatiků neměl s dopingem problémy a u většiny bylo možno dosáhnout astmatu pod plnou kontrolou nebo astmatu pod částečnou kontrolou. Rezignoval jsem pouze 2x, kdy u moderního pětibojaře s výraznou alergií na koně nebylo možno tento sport úspěšně dále provozovat a u triatlonistky nebylo možno zvládnout chronickou, enormní, vytrvalostní fyzickou zátěž.

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595