Česká iniciativa pro astma Aktuality ČOPN nyní i pro astmatiky
18. března 2017

ČOPN nyní i pro astmatiky

Český občanský spolek proti plicním nemocem - platforma i pro nemocné astmatem

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) je tady také pro astmatiky!

ČOPN byl založen jako České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (=CHOPN) z iniciativy členů výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) v listopadu 1999.

ČOPN vznikl poté, co byl vytvořen v lednu 1997 sbor expertů zabývající se CHOPN z řady zemí světa a tento sbor vyhlásil akci GOLD (Globální strategie pro diagnostiku, léčbu a prevenci CHOPN). Potřeba akce GOLD a obdoba v jednotlivých zemích vyplývá z následujících kvalitativně doložených důkazů:

- stoupá úmrtnost na CHOPN v mnoha zemích světa 
- finanční náklady na CHOPN jsou tak veliké jako na plicní rakovinu a zhruba 2x větší než na bronchiální (průduškové) astma.

Na základě obecné poptávky po rozšíření činnosti ČOPN i na další plicní diagnózy a zapojení laiků-pacientů do činnosti ČOPN rozhodla náhradní valná hromada ČOPN dne 21. 3. 2015 o restrukturalizaci ČOPN na pacientskou organizaci, která bude při naplňování cílů nabízet spolupráci odborných lékařů s laiky. Tím bude zajištěna jednak potřebná odborná úroveň činnosti, jednak kvalitní vzájemná informovanost laické a odborné veřejnosti. Název organizace-spolku byl změněn na Český občanský spolek proti plicním nemocem a jeho zaměření bylo kromě CHOPN rozšířeno o další plicní diagnózy: průduškové astma, sarkoidózu a intersticiální plicní nemoci.

ČOPN se po provedené restrukturalizaci aktivně zapojil do činnosti struktur pacientských organizací. Jako důležitou pro obecné povědomí o existenci ČOPN lze vyhodnotit rovněž účast na seminářích APO (Akademie pacientských organizací), určených pro pacientské organizace. Po ukončení seminářů byl ČOPN udělen certifikát AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu). V zahraničí byl ČOPN zastoupen a představen celkem na pěti konferencích.

V roce 2017 pokračuje ČOPN ve své tradiční činnosti organizováním spirometrických vyšetření pro veřejnost, besed v klubech seniorů o plicních nemocech s obstrukcí (astma, CHOPN) a besed o vybraných plicních nemocech na plicních klinikách v Thomayerově nemocnici v Krči a ve Fakultní nemocnici v Olomouci a také v aktivitách ke Světovému dni CHOPN. Na přednáškovém dni 25.11.2016 vystoupili také 2 představitelé pacientů se svým příběhem o průběhu jejich nemoci, jejich pocitech a spolupráci s lékaři.

ČOPN nabízí nemocným s astmatem uspořádání seminářů s besedami v Praze i v dalších větších městech, možnosti instruktáží o dechové rehabilitaci a besed o sociálně-právních aspektech onemocnění a dalších tématech podle zájmu účastníků. Bližší podrobnosti najdou zájemci na www.copn.cz.

Všichni jsou zváni a vítáni k další spolupráci ve prospěch nemocných!

 MUDr. Stanislav Kos, CSc.