Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Úvodní stránka : Aktuálně

Aktuálně 

Co přináší nový dokument GINA?

Po několika dílčích aktualizacích, kterými byl upravován a rozšiřován původní dokument "Global Strategy for Asthma Management and Prevention", vydaný v první verzi v roce 1995, se nyní odborná veřejnost dočkala kompletní inovace a v podstatě nové verze těchto celosvětových doporučených postupů.

Dne 13.listopadu 2006 byl internetově publikován nový dokument, který přináší řadu podstatných změn a úprav. Celý text dokumentu v angličtině si můžete ve formátu .pdf stáhnout tímto odkazem:

PDF dokument GINA 2006

Co nového tento dokument přináší a proč jde skutečně o tolik očekávanou celkovou revizi doporučených postupů?

V následujících bodech uvádíme nejvýznamnější změny a úpravy proti dosud platné verzi, která pochází z podzimu loňského roku.1. Celý dokument je koncipován tak, aby hlavní důraz byl kladen na kontrolu nad astmatem.

2. Jsou shrnuta aktuální epidemiologická data, především s využitím dokumentu "Global Burden of Asthma". Je poukázáno na skutečnost, že neléčené astma je ve svých důsledcích dražší než jsou náklady na léčbu.

3. Je zavedena koncepce obtížně léčitelného astmatu. Tito pacienti mohou mít rezistenci ke kortikosteroidům a je u nich někdy nemožné dosáhnout stejné úrovně kontroly, jako u ostatních nemocných.

4. Nadále je doporučováno vyšetřování funkce plic pomocí spirometrie, případně výdechoměrem. Větší důraz, než dříve, je kladen na měření variability, která je důležitým prvkem jak v diagnostice, tak v hodnocení kontroly nemoci.

5. Dosavadní klasifikace astmatu podle závažnosti (tíže) je nyní doporučována pouze pro účely studií a výzkumu, může pomoci i při prvním kontaktu s dosud neléčeným nemocným.

6. Zavádí se nová klasifikace podle úrovně kontroly nad nemocí:

Astma pod kontrolou.
Astma pod částečnou kontrolou.
Astma pod nedostatečnou kontrolou.

V tom se odráží pojetí celkové závažnosti nemoci jako kombinace závažnosti nemoci jako takové a její odpovědi na léčbu. Závažnost nemoci je chápána jako parametr, který se i u jednotlivého nemocného může v průběhu času měnit.

7. V celém dokumentu se zdůrazňuje, že cílem je dosažení kontroly nad nemocí. Kontrola nad nemocí je definována takto:

• Žádné denní příznaky (nejvýše 2x v týdnu)
• Žádné omezení aktivity, včetně cvičení a tělesné zátěže
• Žádné noční příznaky nebo probouzení vinou astmatu
• Žádná potřeba úlevové léčby (nejvýše 2x v týdnu)
• Normální nebo téměř normální funkce plic
• Žádné exacerbace

8. Je kladen důraz na skutečnost, že zvyšující se potřeba úlevové medikace je varovnou známkou zhoršení nemoci a indikuje potřebu přehodnocení léčby.

9. Byly zavzaty nové údaje o některých typech léčby, které se objevily v době od posledních revizí dokumentu:
• dlouhodobá beta-2 mimetika nesmějí být užívána jako monoterapie a musejí být vždy podávána v kombinaci s odpovídající dávkou inhalačních kortikosteroidů. Toto doporučení vychází z údajů, že v některých malých populačních skupinách užívání LABA jako monoterapie může vést i k ohrožení života. LABA lze v monoterapii použít pouze izolovaně k prevenci námahou indukovaného bronchospasmu.
• Antagonisté receptorů pro leukotrieny mají nyní významnější úlohu v kontrole nad nemocí, především u dospělých.
• Dlouhodobá orální beta-2 mimetika již nejsou uváděna jako možnost přídavné léčby, pokud nejsou současně podávány inhalační kortikosteroidy.
• Monoterapie kromony není nadále uváděna jako alternativa nízké dávky inhalačních kortikosteroidů u dospělých.
• Byly provedeny určité změny v tabulkách ekvipotentních dávek inhalačních kortikosteroidů, a to jak u dětí, tak u dospělých.
• Formoterol byl nově zařazen do skupiny beta agonistů s rychlým nástupem účinku.
•  Je nově uvedena možnost použití kombinace budesonid/formoterol jak k preventivní léčbě, tak i jako léčby úlevové.

10. Změnil se původní šestibodový program péče o astma. Nynější program zahrnuje pět složek:

Složka 1: Vytvoření partnerství mezi lékařem a nemocným.
Složka 2: Identifikace a redukce expozice rizikovým faktorům.
Složka 3: Vyhodnocení, léčba a monitorování astmatu.
Složka 4: Řešení exacerbací.
Složka 5: Zvláštní situace.

11. Zahrnutí složky 1 zdůrazňuje potřebu rozvoje partnerství mezi osobou s astmatem (případně rodiči či poskytovateli péče) a zdravotníky. Partnerství je posilováno opakovanými otevřenými diskusemi a přípravou individualizovaných písemných plánů. Klíčovým bodem ve všech situacích kontaktu mezi nemocným a zdravotníkem zůstává edukace.

12. Složka 3 představuje celkovou koncepci péče o astma založené na důrazu na kontrolu nad nemocí. Léčba je zahájena a upravována v trvalém cyklu (vyhodnocení kontroly nad astmatem, léčba k dosažení kontroly a monitorování k udržení kontroly)

13. Možnosti léčby jsou uspořádány do pěti kroků, které odpovídajících zvýšení intenzity léčby (dávek nebo počtu podávaných léků). Na všech úrovních léčby má být předepsána úlevová léčba určená k podání v případě potřeby. V krocích 2 až 5 jsou dány k dispozici různé preventivní léky.

14. Není-li astma pod kontrolou na stávající úrovni léčby, léčba má být zvyšována, dokud není kontroly dosaženo. Je-li astma pod kontrolou, má být léčba postupně snižována s cílem nalezení nejnižšího kroku a nejnižší dávky nutných k udržení nemoci pod kontrolou.

15. I když v každé složce jsou obsažena doporučení pro všechny věkové kategorie, zvláštní pozornost je třeba věnovat péči o astma dětí ve věku do pěti let. Proto byl vytvořen souhrn, který je uveden v úvodu publikace a který zdůrazňuje doporučení pro diagnostiku a léčbu v této zvláštní věkové kategorii.

16. V řadě situací bylo již dříve prokázáno, že péče o astma vedená podle doporučených postupů, dosahuje lepších výsledků. Proto byla přidána i kapitola o způsobech a možnostech celosvětového rozšíření těchto doporučených postupů na národní a místní úroveň.Tyto změny v mnohém respektují dlouhodobé požadavky zdravotníků na úpravu dokumentu tak, aby lépe odpovídal skutečné péči v praxi a zjednodušil hodnocení stavu nemoci a terapeutickou reakci na vývoj nemoci. GINA plánuje i nadále průběžné aktualizace dokumentu 1x ročně s využitím nových publikovaných poznatků a dat.

Doc. MUDr. Petr Pohunek, CSc.


Archiv starších novinek

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595