Česká iniciativa pro astma Nefreonové inhalační systémy
9. června 2020

Nefreonové inhalační systémy

V poslední době se mnoho pacientů s astmatem setkalo s tím, že jejich tradiční lék zmizel z trhu a byl nahrazen lékem podobným, jehož název se obvykle liší, ač vlastní léčebná substance zůstává stejná. Důvodem těchto změn jsou právě v titulku uvedené tajemné zkratky, kterým málokdo rozumí a které nejsou o mnoho srozumitelnější ani jsou-li "rozkódovány". Chlorofluorokarbon nebo hydrofuoroalkan jsou názvy, které spíše připomínají prostředky likvidace nepohodlných svědků v románech Agathy Christie. Přesto jsou to názvy dnes velmi důležité, jak jistě mnozí z nás pochopí v okamžiku, kdy se dozvědí, že chorofluorokarbonům se také říká freony. A právě o procesu výměny freonových hnacích plynů za plyny nefreonové pojednává článek, který Vám tuto problematiku přiblíží.

Přechod freonových aerosolových dávkovačů na nefreonové

V léčbě astmatu dáváme přednost inhalačnímu podávání léků. Vysoké koncentrace léků jsou dodávány přímo do průdušek, kde mají velký léčebný účinek s minimálním rizikem nežádoucích účinků. V současné době jsou u nás používány tyto inhalační systémy:

  • Aerosolové dávkovače
  • Dechem aktivované aerosolové dávkovače (Easi – Breathe)
  • Inhalátory pro práškovou formu léku ( Aerolizer, Inhalátor M, Diskus, Turbuhaler, Easyhaler, HandiHaler)
  • Nebulizátory (vlhké aerosoly)

Léky dostupné na našem trhu k léčbě astmatu jsou jednak léky preventivní – (především inhalační kortikosteroidy IKS) a jednak léky záchranné (beta2-mimetika s krátkodobým účinkem – SABA – působí 4-6 hod., beta2-mimetika s dlouhodobým účinkem - LABA – působí 12 hod.). Oba tyto typy léků lze dostat ve více typech inhalačních systémů včetně aerosolových dávkovačů. Fixní kombinace (tím se rozumí pevná kombinace IKS + LABA v jednom inhalátoru) jsou dnes k dispozici výhradně ve formě práškové.

Klasické aerosolové dávkovače (lidově zvané spreje) i dechem aktivované aerosolové dávkovače potřebují k uvolnění dávky léčiva hnací plyn. Chloro-fluoro-carbon (CFC) je freonový hnací plyn. Freony mají mimo jiné vliv na vytváření tzv. ozónové díry, proto jsou jejich produkce i použití významně snižovány a celosvětově jsou nahrazovány nefreonovými technologiemi. Ve farmaceutickém průmyslu jsou freony nahrazovány především hnacími plyny hydro-fluoro-alkany (HFA). Od vstupu naší republiky do Evropské unie (1.5.2004) bude nutno nahradit CFC zcela nefronovými hnacími plyny nebo přejít na inhalátory s práškovou formou léku.

V důsledku toho opatření dochází ke stažení některých léků s CFC z trhu úplně (Combivent, Ditec, Beclomet forte). U ostatních preparátů jsou CFC nahrazeny HFA.
Léky, které obsahují nefreonový hnací plyn mají na našem trhu za názvem léku „N“ (Ventolin N, Berodual N, Atrovent N) nebo mají předponu „Eco“ (Ecobec, Ecosal). Rozdíly mezi léky obsahujícími HFA nebo CFC ukazuje tabulka:

 

CFC

HFA

Obsah plnidel a mazadel

ano

ne

Obsah alkoholu

ne

někdy ano

Fyzikální forma

suspenze

někdy roztok

Nutnost protřepání před každým použitím

vždy

u roztoku ne

Ochlazení sliznic

ano

ne

Paradoxní bronchospazmus

ano

ne

Orofaryngeální depozice

vyšší

nižší

Plicní depozice

nižší

vyšší

Klinická účinnost IKS

nižší

vyšší

Vliv na ozonovou díru

ano

ne

Vysvětlivky: CFC - chloro-fluoro-carbon = freonový hnací plyn, HFA - hydro-fluoro-alkan = nefreonový hnací plyn, IKS - inhalační kortikosteroid.

Jak je patrné z tabulky, HFA jsou výhodnější jak z hlediska efektivity, tak i z hlediska negativního vlivu na životní prostředí. HFA zvyšuje plicní depozici léku a zejména u IKS umožňuje snížení dávky léku. U záchranné léčby se dávka nemění.
Určitým úskalím je obsah alkoholu. Aby bylo možno vyrobit lék v roztoku, někdy třeba alkohol (např. Berodual N). Pokud je tento lék použit před řízením motorového vozidla, může být pozitivní dechová zkouška na alkohol. Odběr krve na alkohol je negativní a ani pozornost není alkoholem ovlivněna. 

Eva Feketeová

vrchní sestra oddělení respiračních nemocí Lerymed v Praze 4, primář MUDr. Viktor Kašák