Česká iniciativa pro astma ČIPA Vzdělávací program pro pedagogy
27. dubna 2020

Vzdělávací program pro pedagogy

7x o astmatu a alergii.

Česká iniciativa pro astma je autorem a nositelem projektu 7A 

Detail projektu

Cíle projektu

Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu je celostátním dlouhodobým projektem, který reaguje na stále vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu. V posledních letech došlo k významnému  zlepšení zdravotního stavu nemocných alergií a astmatem, především po zavedení moderních preventivních léků a léčebných postupů a opatření do praxe. U většiny nemocných dochází ke stabilizaci onemocnění a kvalita jejich života je srovnatelná se zdravými lidmi. Přesto se stále mohou objevit velmi vážné, až život ohrožující situace. Většina alergických onemocnění začíná v dětství, proto je vysoce pravděpodobné, že zhoršení stavu nebo závažné reakce mohou nastávat i ve škole. Po dosud provedených průzkumech je jasné, že školy na takové situace v současné době nejsou připraveny. Předkládaný projekt proto nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky.  

 • zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů a dalších pracovníků mateřských, základních a středních škol v problematice alergických onemocnění a astmatu,
 • naučit pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole,
 • představit možnosti aplikace daného tématu v běžné výuce v souladu s rámcovými vzdělávacími programy,
 • naučit pedagogy aktivně vyhledávat rizikové děti s alergií či astmatem,
 • aktivně zapojit učitele do úpravy školního (i mimoškolního) prostředí, aby bylo vhodné i pro alergiky,
 • podpořit dialog mezi rodiči a učiteli alergických dětí,
 • rozšířit nabídku projektů podpory zdraví, pomáhat školám naplňovat jeden z cílů vzdělávání, jímž je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný.

Záměr projektu

 • regionální vzdělávací semináře pro pedagogy s jednotným společným základem pro celou republiku,
 • příprava edukačních materiálů na CD pro účastníky, sborníku přednášek, metodické příručky pro pedagogy, DVD k aktivnímu využití ve školní výuce,
 • příprava informačních materiálů pro žáky a studenty, konzultační interaktivní možnosti na webu ČIPA, o.p.s. – www.cipa.cz.

Cílová skupina

 • pedagogové a další pracovníci mateřských, základních a středních škol (gymnázií, odborných škol, učilišť),
 • děti mateřských škol, žáci základních a středních škol.

Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu vychází svým obsahem i cíli ze strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století - „Zdraví 21“ a z vládního dokumentu Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, z materiálů Státního zdravotního ústavu o prevalenci alergií a astmatu v ČR v letech 1996 – 2006 a z dokumentu GINA  (Global Initiative for Asthma 2006 - 2018) – Global Strategy for Asthma Management and Prevention  a jeho české verze Diagnostika, léčba a prevence průduškového astmatu v České republice; Uvedení globální strategie do praxe, Praha 2008.   Projekt 7A byl pedagogické veřejnosti poprvé představen na 12. ročníku akce Fórum výchovy ke zdraví (duben 2009, Benešov u Prahy). První pilotní seminář se uskutečnil v květnu 2009 v Třebíči v kraji Vysočina. Projekt byl oficiálně zahájen 8. září 2009 seminářem na MŠMT v Praze (viz foto).   Iniciátorem a odborným garantem obsahové náplně celého projektu je ČIPA, o.p.s. se svým lektorským sborem.

Ředitel ČIPA, o.p.s.:  
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Autoři projektu:           
MUDr. Jarmila Richterová, MUDr. Jan Richter, PaedDr. Lenka Kubrichtová     

Projekt je financován z prostředků ČIPA o.p.s. s pomocí našich partnerů a sponzorů.

Projekt má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akreditace MŠMT Č.j. 15 819/2009-25   

Záštitu nad projektem převzala kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice dne 25.5.2010.

První krajský seminář se uskutečnil  6.10.2009 pro kraj Vysočina v Jihlavě.   

Výsledky projektu k 31.12.2018:

 • 98  seminářů
 • 2831 pedagogů
 • 30  certifikátů „Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“